św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

ŚP.

KSIĄDZ INFUŁAT

STANISŁAW BOGDANOWICZ

 

         Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz urodził się 6 listopada 1939 r. w Żwiryni (dawny powiat Święciany) na ziemi wileńskiej, w głęboko wierzącej i praktykującej rodzinie Jana i Stanisławy zd. Borodo. Miał trzech braci: Witolda, Jana i Antoniego oraz siostrę Leontynę. Sakrament chrztu przyjął 12 listopada tegoż roku w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrodziu, miejscowości należącej do parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Korkożyszkach. Do 1945 r. mieszkał z całą rodziną w miejscu urodzenia, natomiast po wkroczeniu wojsk sowieckich wyjechał do Gdańska. Tu rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 11, a następnie kształcił się w VI Liceum Ogólnokształcącym, gdzie zdał maturę w 1957 r. Sakramentu bierzmowania udzielił mu ksiądz infułat Andrzej Wronka, ówczesny administrator apostolski diecezji gdańskiej.

          We wrześniu 1957 r. wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego i należał do historycznego, pierwszego rocznika, który rozpoczął w założonym w tymże roku seminarium formację do kapłaństwa. W opinii przedstawionej władzom seminaryjnym ówczesny proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach, ks. Tadeusz Cabała zaznaczył, że parafianin Stanisław Bogdanowicz jest chłopcem szlachetnym, poważnym i z gruntu dobrym, oddanym sprawie Bożej. Od najmłodszych lat uczęszczał niemal codziennie do Komunii św., a w liceum nigdy nie krył się ze swoimi religijnymi i patriotycznymi poglądami, czym wzbudzał szacunek i zaufanie zarówno wśród kolegów jak i nauczycieli - także niewierzących.

         Po ukończeniu formacji przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1962 r. z rąk księdza biskupa Edmunda Nowickiego. Po święceniach został skierowany do Parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim (1962 -1964). Jako młody kapłan, w opinii księdza prałata Józefa Waląga, wywiązywał się wzorowo z powierzonych mu obowiązków, był uczynny dla innych kapłanów, dbał o kapłańską wspólnotę i kochał książki. W 1964 r. otrzymał skierowanie na dalsze studia w Rzymie. Po postawieniu przez Urząd do Spraw Wyznań zarzutów dotyczących treści głoszonych kazań, nie otrzymał paszportu na wyjazd do Włoch. Ostatecznie podjął specjalistyczne studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu pedagogiki i katechetyki zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Wpływ środowiska portowego na postawy moralne młodzieży” (1967), a po złożeniu stosownego egzaminu otrzymał licencjat nauk teologicznych. Podczas studiów w Lublinie, w 1966 r. został aresztowany za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” (po zarekwirowaniu przez władze kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej) i osadzony w aresztach śledczych w Lublinie i Warszawie-Mokotowie, gdzie jako wróg tzw. władzy ludowej zaznał wielu upokorzeń. W tymże roku został skazany wyrokiem Sądu Powiatowego w Lublinie na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

         Po powrocie ze studiów w 1969 r. został mianowany rektorem kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Boboli w Sopocie (1969-1975). W tym czasie wykazywał się bardzo dużym zmysłem organizacyjnym, gruntownie odrestaurował kościół i promieniował swoim zaangażowaniem, zwłaszcza na środowisko inteligenckie gromadzące się przy tejże świątyni. Podjął jednocześnie wykłady z pedagogiki i katechetyki w Gdańskim Seminarium Duchownym (1971-2002). Następnie był proboszczem Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku (1975-1978). Został przez biskupa Lecha Kaczmarka mianowany diecezjalnym referentem ds. turystyki (1974), wizytatorem nauki religii (1975) i diecezjalnym referentem duszpasterstwa wychowawców i nauczycieli (1977-2001). W dowód zasług został ustanowiony kanonikiem honorowym kapituły katedralnej gdańskiej (1978), kanonikiem gremialnym tejże kapituły (1981), a następnie został włączony do grona kapelanów honorowych Jego Świątobliwości (1983).

         W 1979 r. ksiądz kanonik Stanisław Bogdanowicz otrzymał nominację na proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (wcześniej Parafii pw. Ducha Świętego) i od samego początku czynił starania, aby odzyskać utracone zabytki oraz przywrócić świetność tej wyjątkowej świątyni. Będąc proboszczem bazyliki Mariackiej został włączony do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów (1985). W 1991 r. został też rektorem kościoła pw. Św. Jana w Gdańsku i przez wiele lat dokładał starań, aby należycie zabezpieczyć obiekt. Przyczyniał się do jego odbudowy i przywrócenia w nim kultu religijnego. W 1995 r. został mianowany archidiecezjalnym moderatorem Akcji Katolickiej (1995-2001), w 1997 r. dziekanem Dekanatu Gdańsk-Śródmieście (1997-2002), a w 2001 r. członkiem Komisji Głównej III Synodu Gdańskiego i Instytutu Stałej Formacji Kapłańskiej. Ukoronowaniem dotychczasowego wysiłku i zasług księdza prałata Stanisława Bogdanowicza było przyznanie mu w 1996 r. tytułu protonotariusza apostolskiego (infułata).

         Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz został ponadto uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami kościelnymi oraz państwowymi, m.in. Nagrodą im. Brata Alberta (1981), przyznanym przez Radę Miasta Gdańska Medalem Świętego Wojciecha i Księcia Mściwoja II (2001) za całokształt dokonań związanych z popularyzacją dziejów Gdańska, szczególnie gdańskiego Kościoła i podejmowanych działań na rzecz ocalenia gdańskich zabytków oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2008). W 2004 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

         W 2008 r. został przez księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gdańskiej i członkiem Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego Archidiecezji Gdańskiej. W 2010 r. zorganizował uroczystości patriotyczne, podczas których w bazylice Mariackiej został odsłonięty i poświęcony pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, powstały z inicjatywy metropolity gdańskiego. W 2014 r., po 35 latach gorliwej proboszczowskiej pracy duszpasterskiej i dbania o piękno bazyliki Mariackiej, po osiągnięciu stosownego wieku przeszedł na emeryturę, pozostając nadal członkiem Rady Kapłańskiej i wikariuszem generalnym (2008-2016) oraz kapłanem czynnie zaangażowanym w życie parafii i archidiecezji.

         Ponadto ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz był autorem kilkudziesięciu opracowań historycznych, książek poświęconych architekturze i dziejom gdańskich kościołów (w tym bazyliki Mariackiej), artykułów publikowanych w prasie katolickiej    i bajek dla dzieci. Do najważniejszych pozycji należą m.in. monografia „Kościół Gdański pod rządami komunizmu 1945–1984” oraz monografie poświęcone sylwetkom biskupów gdańskich.

         Piastował ponadto funkcję kapelana Stowarzyszenia „Godność” zrzeszającego więźniów politycznych PRL. W czasie pełnienia przez Niego urzędu proboszcza bazylika Mariacka stała się wyjątkowym azylem dla ludzi ‚Solidarności”. To z inicjatywy Księdza Infułata odbywały od lat 70. ubiegłego wieku Msze św. za Ojczyznę - 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada, które gromadziły rzesze wiernych. Umożliwiał przeprowadzenie w bazylice głodówek w sprawie aresztowanych działaczy opozycji niepodległościowej, po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał i pomagał w ukrywaniu wielu działaczy „Solidarności”, odwiedzał obozy dla internowanych i zabiegał o uwolnienie związkowców skazanych za zorganizowanie strajku w Porcie Gdańskim. Organizował pomoc dla represjonowanych, umożliwiał umieszczanie w bazylice Mariackiej tablic upamiętniających żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego oraz ofiary niemieckich i sowieckich represji.

         W osobie księdza infułata Stanisława Bogdanowicza archidiecezja gdańska traci wybitnego kapłana i duszpasterza, świadka historii, który swoim życiem zaświadczył o wielkiej miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny.

         Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz zmarł 20 października 2017 roku o godz. 17.50. W piątek 27 października o godzinie 16.00 nastąpi wprowadzenie trumny do Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 28 października 2017 roku Mszą św. żałobną o godz. 11.00 sprawowaną w tejże bazylice pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, a następnie ciało śp. Zmarłego zostanie złożone w Krypcie Kapłanów Archidiecezji Gdańskiej.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00