św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Biskup Zygmut Józef Pawłowicz urodził się 18 listopada 1927 r. w Gdańsku Wrzeszczu, z ojca Józefa i matki Leokadii zd. Jadzińskiej . Ochrzczony w parafii św. Stanisława Biskupa w Gdańsku Wrzeszczu przez ówczesnego proboszcza, dziś błogosławionego ks. Bronisława Komorowskiego. 
Ojciec Józef Pawłowicz był urzędnikiem Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Gdańsku. Okres dzieciństwa Zygmunt spędził mieszkając z rodzicami na przemian w Sopocie, Tczewie i Toruniu. Od 1934 r. zamieszkał w Gdańsku Nowym Porcie, gdzie uczęszczał do Szkoły Powszechnej, następnie do Państwowego Gimnazjum w Gdańsku. 
Sakramentu bierzmowania udzielił mu w 1938 r. w parafii Chrystusa Króla w Gdańsku, bp. Edward O’Rourke . 
Kilka dni przed wybuchem wojny w 1939 r. wraz z rodziną wyjechał do Chełmży. Przerwał naukę i jako kilkunastoletni chłopiec wykonywał różne prace. 
Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w Gimnazjum Państwowym w Chełmży. Następnie ukończył Państwowe Liceum Ogólnokształcące i w czerwcu 1947 r. zdał maturę. 
W tym samym roku (1947) wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, dla diecezji gdańskiej. Bardzo pragnął zostać kapłanem. Studia seminaryjne w Pelplinie odbywał w okresie 1947-52. 
Zygmunt Pawłowicz wedle opinii przełożonych w Seminarium w Pelplinie, to człowiek „poważny, zdolny, dobry organizator, umie innymi kierować, małomówny, chętny do usług, wśród kolegów wyrobił sobie wielki autorytet”. Zdolności Zygmunta Pawłowicza zauważyli jego przełożeni i wychowawcy. Jeden z profesorów tak pisał o diakonie Zygmuncie Pawłowiczu: „do najlepszych moich uczniów w dziedzinie filozofii i apologetyki należy ks. diakon Pawłowicz z diecezji gdańskiej. Nie tylko, że zdawał zawsze egzaminy z wynikami dobrymi, ale i odznaczał się pilnością jako członek Seminarium Apologetyczno-Filozoficznego. Wykonał on poza bieżącymi referatami dwie większe prace samodzielne pt. ‘Zagadnienie szatana w machometaniźmie’ oraz ‘Kultura pierwotna wedle teoretyków marksizmu’. Mam wrażenie, że byłoby to połączone z wielką korzyścią dla Kościoła o ile by ksiądz Pawłowicz mógł kontynuować swe prace naukowe na jakimś uniwersytecie np. w Lublinie, zdawając magisterium albo doktorat z filozofii albo z teologii. Możnaby ewentualnie przyspieszyć jego święcenia, aby go móc prędzej posłać na te dalsze studia.” (podpis nieczytelny). 
Święcenia kapłańskie otrzymał 20 września 1952 r. w Pelplinie z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego.
Studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej ukończył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i uzyskał dyplom magisterski 20 marca 1962 r. Doktorat z teologii otrzymał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 5 kwietnia 1976 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dogmatyki otrzymał także w ATK w Warszawie 24 czerwca 1985 r. 
Nominacje biskupią otrzymał 10 sierpnia 1985 r. a konsekracja odbyła się 7 września 1985 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Hasłem swego biskupiego zawołania uczynił słowa św. Pawła „In Christo Jesu” („W Chrystusie Jezusie”). Sakry udzielił Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. 
Posługę biskupa pomocniczego diecezji a potem archidiecezji gdańskiej pełnił w latach 1985 - 2005. (w 2003 r. przedłużoną przez Ojca Świętego Jana Pawła II o dwa lata). Od 1 maja 2005 r. pozostawał biskupem seniorem.

Biskup Zygmunt Pawłowicz pełnił w Kościele Gdańskim następujące funkcje duszpasterskie:

- wikariusz par. Świętej Rodziny, Gdańsk-Stogi (27.09.1952 - 21.02.1953) - 
wysiedlony przez władze administracyjne z terenu miasta Gdańska, 
- wikariusz par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Gdańsk Chełm (01.03 - 21.03.1953)
- wikariusz par. św. Mikołaja, Wiele (21.03 - 22.05.1953) 
- wikariusz par. Przemienienia Pańskiego, Nowy Dwór Gdański (22.05- 08.07.1953)
- wikariusz par. NMP Gwiazdy Morza, Sopot (08.07.1953 - 01.09. 1957)
- wikariusz par. Trójcy Świętej (Katedra), Gdańsk-Oliwa (01.09.1957 - 15.08.1958)
- notariusz Kurii Biskupiej Gdańskiej, Gdańsk-Oliwa (15.08.1958 - 30.09.1964) i jednocześnie wikariusz par. NMP Gwiazdy Morza, Sopot (20.12.1960 -15. 04.1961)
- administrator par. Serca Jezusowego, Stegna ( 01.10.1964 - 01.07.1966) 
- wikariusz adiutor par. św. Antoniego, Gdańsk-Brzeźno ( 01.07.1966 - 15.05.1968)
- administrator par. św. Antoniego Gdańsk-Brzeźno ( 15.05.1968 - 06.06.1969) 
- proboszcz par. św. Antoniego, Gdańsk-Brzeźno ( 06.06.1969 - 01.09.1985)
- biskup pomocniczy diecezji gdańskiej (od 10.08.1985) a potem archidiecezji 
gdańskiej (od 25.03.1992 ) 

Otrzymał godności oraz pełnił następujące funkcje kościelne: 

- kapelan Jego Świątobliwości (1973 r. za papieża Pawła VI)
- profesor teologii fundamentalnej w Gdańskim Seminarium Duchownym (1974 r.)
- cenzor książek religijnych (1975 r.)
- sędzia prosynodalny (1976 r.)
- wizytator księży dziekanów (1978 r.) 
- przewodniczący komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego
- wikariusz generalny (1985 r.)
- prepozyt kapituły katedralnej gdańskiej (1987 r.)
- przewodniczący Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej
- przewodniczący komisji ds. Katechizacji
- członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów


Biskup Zygmunt Pawłowicz wniósł ogromny wkład w formację intelektualną i duchową wielu kapłanów i ludzi świeckich. Przez lata swojej posługi jako kapłan i biskup, był dla nich wzorem pracowitości i zaangażowania duszpasterskiego. 
Umacniał w sercach miłość do Ojczyzny, ziemi pomorskiej i gdańskiej. Służył tutejszym wiernym z wielkim oddaniem, pokorą i cichością. Inicjował powstanie nowych wspólnot parafialnych. Jego zasługą jest budowa wielu kościołów archidiecezji gdańskiej.
Jako wykładowca w Gdańskim Seminarium Duchownym i specjalista z zakresu teologii fundamentalnej i religiologii, był autorem wielu książek naukowych z bardzo ważnych dziedzin współczesnego życia religijnego. 
W pracach Episkopatu Polski przewodniczył Komisji ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. 
Będąc już na emeryturze jako biskup senior, w miarę swoich sił i zdrowia w dalszym ciągu służył posługą pasterską i swym doświadczeniem Kościołowi Gdańskiemu. 

Był dobrym, wykształconym i gorliwym kapłanem i biskupem.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00