św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

INFORMACJA

Kuria Metropolitalna Gdańska przypomina przepisy kanoniczne regulujące normy postępowania w sprawach zabytków sztuki i kultury chrześcijańskiej a także normy odnośnie do projektowania i wyposażania nowych obiektów sakralnych.

Zasady postępowania:

  1. Duchowieństwo administrujące obiektami sakralnymi winno pamiętać, że zarządza nie swoją, ale najwyższymi wartościami kulturowymi i narodowymi, których całości i nienaruszalności należy strzec z największą troską i odpowiedzialnością przed Bogiem i Narodem (kan. 1220§1 i 2; 1284§ 1 i 2 KPK).
  2. Rządcy parafii, kościołów rektorskich i parafii zakonnych oraz cmentarzy historycznych i zabytkowych zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo oraz stan zachowania. W szczególności dotyczy to zabytkowych budynków ii przedmiotów kultu, wyposażenia wnętrz kościołów, cmentarzy z zabytkowymi nagrobkami, kaplic oraz kapliczek na terenie parafii.
  3. Rządcy kościołów powinni posiadać aktualną dokumentację obiektów zabytkowych zawierającą fotografie obiektów, krótką charakterystykę. Dokumentacja powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje u rządcy kościoła lub parafii, drugi zostaje przekazany do Archiwum Kurii Metropolitalnej. Ponadto wykaz wszystkich obiektów ujętych w ww. dokumentach powinien być zawarty w inwentarzu parafialnym.
  4. Kuria przypomina o zakazie przenoszenia zabytkowych ruchomości należących do parafii oraz ich alienacji (kan. 1291 i 1292 KPK). W przypadku niemożności właściwego zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą lub zniszczeniem decyzja o jego przeniesieniu w charakterze depozyty do innego odpowiedniego miejsca, np. Muzeum Archidiecezjalnego lub innego kościoła, należy do Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego.

 

Pozwolenia:

  1. Wszystkie sprawy związanie z konserwacją i adaptacją architektury zabytkowej, jak też z konserwacją i odnawianiem dekoracji rzeźbiarskiej i malarskiej oraz wprowadzaniem do obiektów zabytkowych zmian lub nowych elementów, rządca parafii i kościoła jest zobowiązany zgłosić do Archidiecezjalnego Konserwatora Zabytków oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz (kan. 1189, 1290 KPK).
  2. Kuria Metropolitalna przypomina, że wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnione do tego osoby, zaakceptowane przez Kurię Metropolitalną na podstawie aktualnego zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  3. Celem prawidłowego przebiegu prac budowlanych i dekoracyjnych w odniesieniu do nowych obiektów sakralnych, aby uniknąć nieporozumień i niewłaściwych tj. złych realizacji, rządcy parafii i kościołów są zobowiązani ustalić projektowane inwestycje, remonty, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu z Archidiecezjalnym Konserwatorem Zabytków.
  4. Przy projektowaniu czy planowaniu remontów, należy sporządzić projekt według ogólnie przyjętych zasad dla danej dyscypliny technicznej lub artystycznej, które łącznie z opisem, harmonogramem prac i wykazem kosztów należy złożyć nie później niż miesiąc przed planowanym rozpoczęciem prac Archidiecezjalnemu Konserwatorowi Zabytków ( kan. 1216 KPK ).
  5. Statuty III Synodu Gdańskiego nakładają na rządców parafii i kościołów obowiązek konsultacji wszystkich spraw związanych z wyposażeniem wnętrza kościoła z Archidiecezjalnym Konserwatorem Zabytków (Statuty III Synodu Gdańskiego, s. 337-342, zwłaszcza nr 834).
  6. Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada na rządców parafii i kościołów, jako administratora dóbr kościelnych konsultowanie większych inwestycji z Parafialną Radą ds. Ekonomicznych (kan. 537 KPK).

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00