św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Znalezione obrazy dla zapytania nowy rok duszpasterski

I. Nowy dwuletni program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 „Duch, który umacnia miłość”

Z pierwszą niedzielą Adwentu 2017 r. wszedł w życie nowy program duszpasterski dla Kościoła Katolickiego w Polsce, który został przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Nowy program duszpasterski, którego realizacja została określona na dwa lata, został opatrzony tytułem: „Duch, który umacnia miłość ...”. Przedmiotem zainteresowania nowego programu duszpasterskiego winny być wysiłki podejmowane w parafii, zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Najważniejszym zadaniem tego czasu będzie odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.

Program podkreśla też rolę mistagogii chrześcijańskiej. Chodzi o ukazanie związku i jedności pomiędzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią. Jest to więc refleksja nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, naturalna kontynuacja myśli, która została zapoczątkowana w poprzednim czteroletnim programie poświęconym sakramentowi Chrztu Świętego

 

II. Nowy rok duszpasterski 2017/2018 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Motto pierwszego roku programu duszpasterskiego brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

a) Co jest zatem zadaniem na pierwszy rok realizacji programu duszpasterskiego?

Ma to być odkrywanie osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Chodzi o to, aby skutki bierzmowania były urzeczywistniane w życiu. W tym kontekście chodzi więc o zwrócenie szczególnej  uwagi na następujące aspekty:

- odnowienie w sobie synostwa Bożego,

- odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej,

- osobisty wybór Chrystusa,

- odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

b) Do kogo skierowany jest nowy program duszpasterski?

Pierwszą grupą są bierzmowani dorośli, czyli osoby, które sakrament ten przyjęły w bliższej lub dalszej przeszłości, ale nie umieją korzystać z darów Ducha Świętego. Co więcej, niewiele o Duchu Świętym wiedzą czy pamiętają. Druga zaś grupa to młodzież przygotowująca się do bierzmowania. W tej kwestii ujawniają się dwie sprawy: przygotowanie do bierzmowania oraz kontynuacja życia darami otrzymanymi.

c) Zeszyty programu duszpasterskiego

Program duszpasterski na rok 2017/2018 składa się z pięciu książek. Cztery z nich to pomoce duszpasterskie: homiletyczne, liturgiczne, katechetyczne i maryjne. Księżom powierza się konkretne propozycje do realizacji programu:

- Zeszyt homiletyczny - każdy okres liturgiczny zawiera konspekty kazań uwzględniających problematykę Ducha Świętego.

- Zeszyt katechetyczny - znajdują się w nim: katechezy dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, Katechezy dla rodziców kandydatów do bierzmowania i katechezy dla dorosłych. Wszystkie one są ułożone w pewnym kluczu, a mianowicie ukazują rolę Ducha Świętego w życiu człowieka.

- Zeszyt liturgiczny – zawiera różnego rodzaju nabożeństwa, które mogą posłużyć w duszpasterstwie do zaakcentowania obecności Ducha Świętego.

- Zeszyt maryjny – zawiera homilie i  konferencje na święta i uroczystości ku czci Matki Bożej.

- Zeszyt teologiczno-pastoralny – ukazujący założenia, cele i tematykę nowego roku duszpasterskiego.

d) Rocznice obchodzone w nowym roku

W kontekst nowego roku liturgicznego wpisują się również ważne rocznice wydarzeń historycznych i religijnych:

- 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości;

- rok św. Stanisława Kostki, ustanowiony w 450 r. śmierci Patrona Polski i młodzieży;

- 750 lat od śmierci bł. Salomei;

- 100. rocznica pojawienia się stygmatów oraz 50. rocznica śmierci św. Ojca Pio z Pietrelciny;

- Nadzwyczajny Rok Jubileuszowym w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu;

- 10. rocznica nominacji Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia na Metropolitę Gdańskiego;

- 10. rocznica Ingresu Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego do Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.

Aby podjąć całe bogactwo łaski, zawarte w sakramencie bierzmowania, który wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia”, trzeba uchwycić jego sens w świetle historii zbawienia. Do realizacji tego zadania ma służyć niniejszy program, który na różnych płaszczyznach duszpasterskiego oddziaływania daje możliwość odkrycia na nowo i współpracy z darami, które są przez Boga ofiarowane człowiekowi.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00