św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

„Jego jest czas i wieczność”.

Drodzy uczestnicy Mszy świętej, sprawowanej w dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2020/21,

Szanowni przedstawiciele uczelni wyższych Trójmiasta i Wybrzeża: Uniwersytetów, Politechniki, Akademii i Szkół Wyższych,

Pozdrawiam obecnych tu Panie i Panów Rektorów, członków Senatów Akademickich, Dziekanów, Profesorów, Wykładowców Akademickich oraz studiujących: Studentki i Studentów.

Przy takiej okazji jak dzisiejsza, warto powrócić na chwilę do początków nauki europejskiej: do starożytnej Grecji i przechrześcijańskiego Rzymu, a także do biblijnego Izraela.

Grecji zawdzięczamy początki nauki, zwłaszcza filozofii, w różnych jej obszarach. Rzymowi jesteśmy wdzięczni za zwarty system prawny, którego rozwiązania testowano przez stulecia. Izrael dał nam Księgi Biblii, zawierające między innymi Dekalog. Warto wspomnieć tu również naukę Egiptu, z jej geometrią i astronomią.

Naukę starożytną przekazali średniowiecznej Europie uczeni arabscy i chrześcijańscy kopiści rękopisów. Trzeba pamiętać o systemie szkół klasztornych i katedralnych, a przede wszystkim o uniwersytetach. O uniwersytecie bolońskim, paryskim, czy ważnej dla Polaków uczelni w Montpellier.

W katalogu ważnych szkół średniowiecznej Europy znajduje się Akademia Krakowska, która rozwinęła się i przekształciła w Uniwersytet Jagielloński. W tym to uniwersytecie wypracowano koncepcję prawa narodów (ius gentium) do istnienia i do niezależności.

Ogromny rozwój nauk medycznych, technicznych, nauk o przyrodzie, zaowocował wyodrębnieniem się z klasycznego uniwersytetu szkół wyższych nowego typu. Należy tu dodać rozwój nauk i szkół dotyczących: administracji, mediów, polityki, społeczeństwa, sztuki wojennej, sportu, bankowości, sztuk pięknych, w tym muzyki. Tymczasem o przetrwanie walczy humanistyka, filozofia oraz teologia – dyscypliny dla wielu dziś mniej pragmatyczne.

Chrześcijaństwo wniosło i wnosi w obszar nauk pojęcie osoby ludzkiej o wyjątkowej i niepowtarzalnej godności, ideę małżeństwa jako trwałej wspólnoty kobiety i mężczyzny, uzasadnienie godnością osoby podstawowych praw człowieka. Chrześcijaństwo broni „pionowego wymiaru kultury”, by użyć określenia Janusza Stanisława Pasierba.

Chodzi też o przekonanie, że człowiek jest otwarty na tajemnicę Boga (Karl Rahner – capax) i zdolny jest do spotkania z Nim. Chodzi także o przekonanie, że historia znajduje dopełnienie w wieczności Boga, gdyż „Jego jest czas i wieczność”. Te słowa powtarzamy w czasie liturgii Wigilii Paschalnej, błogosławiąc świecę symbolizującą Chrystusa.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00