św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Kuria Metropolitalna Gdańska wydała objaśnienie w sprawie wymieniania imienia biskupa w czasie Mszy św. na terenie archidiecezji gdańskiej. Jednocześnie...


Oto treść dokumentu:

Zgodnie z Dekretem "De nomine episcopi in prece eucharistica proferendo" z dn. 9 października 1972 r. ówczesnej Świętej Kongregacji ds. Kultu Bożego (nr I c), a także z oficjalnym komentarzem w biuletynie "Notitiae" 1972 (s. 349nn), po przyjęciu przez Papieża rezygnacji dotychczasowego Biskupa i mianowaniu nowego Administratora Apostolskiego będącego Biskupem, w Modlitwie eucharystycznej wymienia się odtąd imię nowego Biskupa Administratora.
Imię nowego Biskupa Administratora Archidiecezji Gdańskiej ma być wymienianie podczas każdej Mszy Świętej sprawowanej na terenie Archidiecezji Gdańskiej od dnia 13 sierpnia br. W modlitwie wstawienniczej za Kościół w np. II Modlitwie eucharystycznej, po słowach: "razem z naszym papieżem Franciszkiem" dodaje się: "naszym biskupem Jackiem oraz całym duchowieństwem". W każdej Modlitwie eucharystycznej wspomniane formuły należy odpowiednio dostosować, biorąc pod uwagę prawidła gramatyki.
Imię Biskupa Administratora Apostolskiego będzie się wspominać w Modlitwie eucharystycznej do dnia kanonicznego objęcia diecezji przez nowego Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego [por. "Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów" (nr 1163)]. Do tego czasu wypada też imię nowego Biskupa Administratora wspominać poprzez wezwania modlitwy powszechnej.
Jednocześnie duchowieństwo i wszyscy wierni świeccy wezwani są do wytrwałej modlitwy o wybór nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach Archidiecezji. We wszystkich kościołach Archidiecezji Gdańskiej przynajmniej raz winna być sprawowana Msza Święta według formularza Mszału Rzymskiego o wybór biskupa [por. „Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów” (nr 1182)] – „Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich”, wyd. Pallottinum, Poznań 1986, s. 121”-122”.
Podajemy również propozycje wezwań modlitwy powszechnej:
Módlmy się za Biskupa Jacka, nowego Administratora Apostolskiego Archidiecezji Gdańskiej, aby dobry Pan Bóg dał mu ducha rady i męstwa, ducha wiedzy i pobożności, by wiernie prowadził lud Boży i budował Chrystusowy Kościół. Ciebie prosimy…
Módlmy się o wybór nowego Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego. Panie, daj nam pasterza, który będzie głosił Twojemu ludowi prawdę Ewangelii i własnym przykładem utwierdzał go w chrześcijańskim życiu. Ciebie prosimy…
ks. Rafał Dettlaff, Kanclerz Kurii
ks. Krystian Kletkiewicz, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00