św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W środę 27 listopada br., po długiej i ciężkiej...

Śp. ks. kan. Wiesław Stolc urodził się 6 września 1964 r. w Sobowidzu, jako najmłodsze dziecko Józefa i Agnieszki z domu Karasek. Wraz z bratem i dwiema siostrami wychowywany był w atmosferze wiary i praktyk religijnych. Został ochrzczony w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich. W rodzinnej parafii przez 11 lat posługiwał jako ministrant i lektor. Wiesław Stolc uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Ełganowie i Technikum Łączności w Gdańsku. Egzamin dojrzałości zdał w 1984 r. i w tym samym roku złożył dokumenty do Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie.
Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1990 r. z rąk bp. Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie (1990-1992). Z dniem 1 lipca 1992 r. został skierowany na specjalistyczne studia z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Studia ukończył uzyskaniem doktoratu w czerwcu 1998 r.. Z dniem 23 września 1998 r. został zamianowany wiceoficjałem w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym. Jednocześnie pełnił posługę pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie (1998-2006), w parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie (2006-2011) i w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu (2011-2019). W roku 2014 śp. Ksiądz Wiesław Stolc pełnił obowiązki oficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego.
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański doceniając zaangażowanie i kapłańską posługę ks. Wiesława nadał mu tytuł kanonika włączając go w 2016 r. do Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej w Gdańsku-Wrzeszczu.
Śp. ks. kan. Wiesław Stolc z zaangażowaniem i profesjonalizmem wypełniał powierzone mu zadania duszpasterskie i sądowe przez 21 lat posługując w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym, gdzie rzetelnie i fachowo wykorzystywał posiadaną wiedzę z zakresu prawa kanonicznego oraz zdobyte doświadczenie.
W pamięci kapłanów i wiernych pozostaje człowiekiem otwartym, rzeczowym, zawsze chętnym do pomocy, skromnym i pokornym. Przez długie lata zmagał się z chorobą, co nie przeszkadzało mu ofiarnie angażować się w posługę kapłańską. W ostatnim czasie krzyż choroby wiązał się z cierpieniem. Pomimo to pozostawał człowiekiem pełnym życia i nadziei.
Śp. ks. kan. dr Wiesław Stolc zmarł 27 listopada 2019 r., w godzinach porannych, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, w 56 roku życia i 30 roku kapłaństwa.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00