św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych m.in. przez radców prawnych oraz adwokatów.
- Zainteresowanie inicjatywą jest naprawdę duże. W samym czerwcu liczba porad była bliska tysiąca - podkreśla Sylwia Ressel z gdańskiego MOPR. Po poradę mogą zgłaszać się posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny lub te osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o poradę przyznano świadczenie z pomocy społecznej i jednocześnie nie wydano w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.Radcy i adwokaci udzielą także wsparcia osobom do 26 lat i po ukończeniu 65 lat, posiadaczom ważnej legitymacji weterana i weterana poszkodowanego, kombatantom oraz będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także kobietom w ciąży.Po poradę zgłosić się mogą również osoby, które poniosły straty bądź są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy czy awarii technicznej. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej, podczas wizyty powinny wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją. Kobiety w ciąży - zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny - ważnym drukiem. Adwokaci, radcy prawni i doradcy wskażą m.in. sposób rozwiązania danego problemu, a także pomogą sporządzić niezbędny projekt pisma dotyczący sprawy. Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest przez cały rok.Poradę otrzymać można m.in. w 9 punktach przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni w dni powszednie w godz. 8.30-17; gabinety otwarte są rotacyjnie; tel. (58) 342 31 88. 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00