św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

POROZUMIENIE
między Komendantem Głównym Policji i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa w Policji zawarte w dniu 19 października 2007 roku w Warszawie

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29 z 1989 r. póz, 155 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) uwzględniając możliwość tworzenia stanowisk kapelanów Policji, Komendant Główny Policji oraz Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji mając na uwadze dobro duchowe i religijne oraz należyty profesjonalizm w służbie funkcjonariuszy i pracowników Policji, a także nawiązując do bogatych tradycji posługi duszpasterskiej w formacjach policyjnych II Rzeczypospolite] Polskiej oraz kierując się przyjętymi standardami we współczesnych państwach demokratycznych ustalają, co następuje:

 

§ 1

Kapelani Policji maja prawo do:
1) organizowania opieki duszpasterskiej dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodzin, a także weteranów i kombatantów oraz emerytów i rencistów formacji policyjnych;
2) organizowania, przeprowadzenia zajęć z etyki normatywnej;
3) organizowania nabożeństw, w tym z· okazji świąt Policji i uroczystości państwowych;
4) współdziałania z komendantami: wojewódzkimi, powiatowymi (miejskimi i rejonowymi), komisariatów Policji, kierownikami ośrodków szkolenia, szkół policyjnych, jednostek badawczo-rozwojowych, wyodrębnionych oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych, w zakresie prowadzenia działalności oświatowo - wychowawczej wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji;
5) współorganizowania uroczystości patriotyczno-religijnych z udziałem funkcjonariuszy, pracowników Policji i ich rodzin, a także weteranów i kombatantów oraz emerytów i rencistów;
6) wyjazdów celem realizacji wyżej wymienionych obowiązków oraz innych zadań z zakresu działalności duszpasterskiej;
7) udziału z funkcjonariuszami pracownikami Policji, weteranami i kombatantami oraz emerytami i rencistami formacji policyjnych w pielgrzymowaniu na cmentarze wojenne i miejsca pamięci celem oddania hołdu bohaterom z formacji policyjnych i narodowym;
8) noszenia emblematów oznaczających duszpasterstwo Policji;
9) zabezpieczenia logistycznego prowadzonej działalności duszpasterskiej.

 

§ 2

1. Strony Porozumienia działają w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
2. Porozumienie nie narusza uprawnień Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji wynikających z przepisów prawa kanonicznego oraz ustawowych uprawnień Komendanta Głównego Policji.
3. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji i kapelani realizują w Policji zadania duszpasterskie przewidziane dla nich prawem kościelnym.

 

§ 3

1. W celu zapewnienia właściwej realizacji działalności duszpasterskiej w Policji zgodnie z potrzebami, stosownie do przepisów prawa kanonicznego, tworzy się ośrodki duszpasterskie przy komendach wojewódzkich, powiatowych (miejskich i rejonowych), komisariatach, ośrodkach szkolenia, szkołach policyjnych, jednostkach badawczo-rozwojowych, wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych Policji.
2. Na czele duszpasterstwa Policji stoi Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Pomocą w koordynacji przedsięwzięć duszpasterskich służy mu Naczelny Kapelan Policji.
3. W Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich, powiatowych (miejskich i rejonowych), komisariatach, ośrodkach szkolenia, szkołach policyjnych, jednostkach badawczo-rozwojowych, wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych posługę duszpasterską pełnią kapelani Policji.

 

§ 4

Współdziałanie pomiędzy komendantami lub kierownikami poszczególnych szczebli organizacyjnych Policji a kapelanami odbywa się na zasadzie współpracy i wzajemnego wspierania się w realizacji zadań na szczeblu:
1) Komendant Główny Policji z Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji i Naczelnym Kapelanem Policji;
2) komendanci i kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Policji z odpowiednimi kapelanami Policji.

 

§ 5

1. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji w porozumieniu z biskupem diecezjalnym (lub wyższym przełożonym zakonnym) kieruje kapelanów do realizacji zadań duszpasterskich w Policji na podstawie stosownego dekretu.
2. Stosownie do przepisów prawa kanonicznego Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji ma prawo wnioskowania do Komendanta Głównego Policji o mianowanie i odwołanie ze stanowiska służbowego Naczelnego Kapelana i kapelanów Policji.
3. W zakresie doboru metod pracy i programów duszpasterskich Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji i kapelani są samodzielni.

 

§ 6

W zakresie przestrzegania przepisów służby duszpasterskiej w Policji przełożonym dyscyplinarnym w stosunku do kapelanów Policji jest Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.

 

§ 7

Zatrudnianie kapelanów Policji odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 8

Komendant Główny Policji, komendanci Policji i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji:
1) podejmują niezbędne czynności w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania przez Naczelnego Kapelana i kapelanów Policji praktyk i posług religijnych oraz korzystania z tych posług przez funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji;
2) umożliwiają wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom Policji i ich rodzinom, weteranom i kombatantom oraz emerytom i rencistom swobodę spełniania, zależnie od ich woli, praktyk religijnych, a w szczególności:
a) swobodę kontaktowania się z kapelanami Policji;
b) udział w nabożeństwach i uroczystościach patriotyczno-religijnych.
3) Stwarzają kapelanom Policji warunki do wykonywania zadań duszpasterskich oraz zasięgają ich opinii w sprawach organizacji posług religijnych;
4) umożliwiają kapelanom Policji uczestnictwo w naradach i odprawach poświęconych stanowi dyscypliny i stosunków międzyludzkich oraz informują ich o niekorzystnych zjawiskach występujących w tym zakresie:
5) umożliwiają kapelanom Policji kształtowanie w środowisku funkcjonariuszy i pracowników Policji pożądanych postaw moralnych, obywatelskich, patriotycznych i religijnych;
6) współpracują z kapelanami Policji w zakresie realizacji zadań przedsięwzięć . wynikających z rocznego planu duszpasterskiego;

 

§ 9

Dla zapewnienia posługi duszpasterskiej w jednostkach organizacyjnych Policji tworzy się, w miarę możliwości, kaplice lub izby modlitwy z odpowiednim zabezpieczeniem logistycznym i zgodnie z wymogami liturgicznymi, po spełnieniu warunków wynikających z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności prawa budowlanego oraz ustawy o finansach publicznych.

 

§ 10

1. W Komendzie Głównej Policji, w komendach wojewódzkich, powiatowych (miejskich i rejonowych), ośrodkach szkolenia i szkołach policji zapewnia się kapelanom Policji, w miarę możliwości, pomieszczenia kancelaryjne wraz z wyposażeniem.
2. Zapewnienie budynków i pomieszczeń duszpasterstwu Policji odbywa się na zasadach obowiązujących w Policji.
3. Umożliwia się kapelanom Policji, w razie potrzeby, korzystanie ze środków transportu na zasadach obowiązujących w Policji.

 

§ 11

W sytuacjach szczególnych posługi religijne są organizowane przez kapelanów Policji w wyznaczonym przez właściwego komendanta lub kierownika miejscu w rejonie działań funkcjonariuszy i pracowników Policji.

 

§ 12

Komendant Główny Policji Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji dokonują na początku każdego roku kalendarzowego oceny działalności duszpasterskiej w Policji oraz ustalają zamierzenia na rok bieżący. Uzgadniają terminy wspólnych spotkań według własnego uznania.

 

§ 13

Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia może być dokonana na podstawie pisemnego aneksu.

 

§ 14

Wypowiedzenie niniejszego porozumienia może nastąpić w formie pisemnej z zachowaniem 3 - miesięcznego terminu wypowiedzenia.

 

§ 15

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

§ 16

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
/-/ insp. Tadeusz Budzik

DELEGAT KONFERENCJI EPISKOPATU
POLSKI DS. DUSZPASTERSTWA
/-/ gen. dyw. ks. bp Tadeusz PŁOSKI

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
/-/ Władysław STASIAK

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00