św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

REGULAMIN XI POMORSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI WIELKOPOSTNEJ - SZEMUD 2017            

Termin: 1 kwietnia 2017 r. Miejsce: kościół św. Wojciecha w Kielnie.


CELE  FESTIWALU:

      -   kultywowanie pieśni wielkopostnej i pasyjnej,

      -   podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,

      -   dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,

      -   promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu  liturgicznym,

      -   promocja Kaszub i Pomorza.                                         
 

GŁÓWNY ORGANIZATOR:   
                                                                                                            
        Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
        ul.  Szkolna 4a, 84-217 Szemud

 WSPÓŁORGANIZATORZY

-    Starostwo Powiatowe w Wejherowie

-    Gmina Szemud

-    Parafia pw. św. Wojciecha w Kielnie

-    Oddział Gdański  Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

-    Rada Chórów Kaszubskich

-    Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

                                                                                                                   

ZAŁOŻENIA FESTIWALU:

        1.  Festiwal ma formę konkursu.

        2.  Uczestnikami festiwalu mogą być zespoły chóralne, schole, zespoły działające przy parafiach,
               stowarzyszeniach, szkołach, uczelniach  na terenie Polski.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.    W festiwalu uczestniczyć mogą chóry składające się z 15-stu i więcej osób oraz zespoły wokalne składające  się  poniżej 15 osób.

2.    Łączny czas występu powinien wynosić od 12 do 15 minut.

3.    Nieprzestrzeganie regulaminowego czasu oraz czasu występu podanego w karcie zgłoszenia spowoduje dyskwalifikację zespołu.

4.    Repertuar zespołów biorących udział w festiwalu zawiera  utwory o tematyce wielkopostnej i  pasyjnej.

5.    W tegorocznej edycji Festiwalu chóry mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie o Specjalną Nagrodę Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego za najlepsze wykonanie utworu przewodniego pt.  "Jesu dulcis memoria".

Zapis utworu: https://gregobase.selapa.net/chant.php?id=1911 oraz w: „Liber usualis" 1962, str.452-453.
                
6.    Ponadto chóry mogą dodatkowo wziąć udział  (w regulaminowym czasie) w konkursie na najlepsze wykonanie pieśni wielkopostnej w języku kaszubskim. Wykaz proponowanych pieśni poniżej. Zapis nutowy na stronie internetowej GCKSiR w Szemudzie: http://gcksir.szemud.pl/pomorski-festiwal-piesni-wielkopostnej-szemud/


7.   Zespoły występują a cappella  (bez akompaniamentu instrumentalnego).

8.   Zgłoszonego programu występu i kolejności wykonywanych utworów nie można zmieniać.

9.   Zespół przesyła zgłoszenie wg wzoru - załącznik nr 1,  na adres głównego Organizatora Festiwalu. Termin nadsyłania zgłoszeń do biura głównego Organizatora upływa 31 stycznia 2017 r. W przypadku nadesłania zgłoszeń przesyłką  pocztową o dochowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia w siedzibie Organizatora.   
                                                                                
10.   Festiwal trwa jeden dzień, w związku z powyższym została ograniczona liczba wykonawców do 20 chórów i zespołów.  

11.  O zakwalifikowaniu danego zespołu do udziału w festiwalu decydować będzie Rada Artystyczna Festiwalu, a jej decyzja zostanie przekazana najpóźniej do 12 lutego 2017 r. Zespoły i chóry , które zostaną zakwalifikowane i powiadomione o uczestnictwie w przeglądzie wpłacają 10 zł wpisowego od osoby na cele organizacyjne. Kwotę należy przesłać na konto: Bank Rumia Spółdzielczy Oddział Szemud: nr konta 95 8351 0003 0033 3342 2000 0010 Tytuł przelewu: „Wpisowe - Festiwal 2017”.  Należy także dopisać nazwę zespołu chóralnego. Warunkiem pozostania na liście uczestników jest przesłanie kserokopii wpłaty na adres biura organizacyjnego do dnia 28 lutego 2017 r. W przypadku rezygnacji uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.        

OCENA ZESPOŁÓW:

        1. Organizator powoła Komisje Konkursową (jury) złożone z profesjonalnych muzyków.
        2. Zadaniem jury będzie ocena merytoryczna występujących zespołów oraz przyznanie nagród i wyróżnień.
        3. Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
       

           GRAND PRIX FESTIWALU -  statuetkę festiwalową  „VIA DOMINI”

           oraz  nagrody za zajęcie pierwszego miejsca:

          -   w kategorii chóry dziecięce i młodzieżowe

          -   w kategorii chóry akademickie

          -   w kategorii chóry parafialne

          -   w kategorii chóry stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych     
                                
          -   w kategorii zespoły wokalne  (poniżej 15 osób)

  Uwaga: w przypadku udziału tylko jednego chóru w danej kategorii, nagroda za pierwsze miejsca nie będzie przyznana.

  Ponadto Komisja Konkursowa przyzna:

           -   Nagrodę Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia za najlepsze wykonanie   
               utworu przewodniego

           -   Nagrodę dla najlepszego dyrygenta Festiwalu

           -   Nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni w języku kaszubskim.  
 
  4.  Laureat Grand Prix Festiwalu oraz laureaci  pierwszego miejsca w danej kategorii,  Nagrody za najlepsze  wykonanie
       pieśni  w języku kaszubskim  oraz  Nagrody dla najlepszego  dyrygenta -  otrzymują  nagrody finansowe.

  5.  Wszystkie chóry otrzymują statuetki i dyplomy.
      
  6.  Jury przy ocenie merytorycznej będzie brać pod uwagę m.in. intonację, emisję głosu, dynamikę,  interpretację, ogólny
       wyraz artystyczny oraz  dobór repertuaru.

  7.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród oraz zmiany regulaminu.

  8.  Decyzje Jury o przyznaniu nagród są ostateczne i nie podlegają apelacji.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 
 1. O kolejności występu  zespoły zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo. Ponadto  zostanie  umieszczona   
        informacja na stronie internetowej Powiatu Wejherowskiego, Gminy Szemud oraz GCK,SiR w Szemudzie.

   2. Uczestnicy festiwalu winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności                          
       za wypadki i zdarzenia losowe.

   3. Nagrody zostaną wydane  zgodnie  z obowiązującym  w Polsce  przepisami prawa podatkowego, co oznacza,                         
      iż  nagroda pieniężna  zostanie  wydana na rzecz  laureata po wcześniejszym  przekazaniu Organizatorowi                        
      wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do  uregulowania  kwestii, zryczałtowanego podatku  dochodowego,
      zgodnie  z art. 30  ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % wartości
      nagrody. Organizator Festiwalu, jako płatnik. Przekaże zryczałtowany podatek  do właściwego urzędu skarbowego                     
      w  imieniu  laureatów.

   4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie  przez uczestników utworów  muzycznych lub materiałów
      nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich.

   5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników     
       festiwalu.

   6. Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek dla każdego uczestnika.

  7. Chóry spoza województwa pomorskiego, mogą skorzystać z zakwaterowania w hali widowiskowo –
      sportowej (łóżka polowe z pościelą – koszt 10 zł od osoby). Liczba miejsc ograniczona.
      Organizator  zainteresowanym chórom  może przekazać informacje o funkcjonującej na terenie gminy
      Szemud bazie hotelowej i agroturystycznej.

  8.  Każdy zespół chóralny zobowiązany jest do przyjazdu do kościoła w Kielnie na 1 godz. przed występem.

  9.  Organizator zapewnia pilota dla każdego zespołu, który będzie sprawował opiekę nad zespołem w czasie  
       trwania Festiwalu.

10.  Organizatorzy nie dopuszczają możliwości rozstawienia własnego sprzętu muzycznego /nagłośnienia/.

11. Laureaci GRAND PRIX FESTIWALU oraz  Nagrody  za najlepsze wykonanie utworu przewodniego zobowiązani
      są do występu w koncercie galowym.

12. Festiwal zakończy się uroczystą Mszą świętą w intencji uczestników Festiwalu.   
      Po eucharystii nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz odbędzie się  koncert galowy.

13. Zgłoszenie udziału w festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków  oraz wyrażeniem zgody na
       nieodpłatne  prawo do rejestracji przebiegu Festiwalu dowolną  techniką zapisu i wykorzystania   
       zarejestrowanego materiału w celach promocyjnych i  komercyjnych.  

14. Wszelkie informacje na temat Festiwalu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Centrum
      Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie: www.gcksirszemud.pl; adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szczegółowych informacji udzielają:

Tomasz Stein – Dyrektor GCK,SiR w Szemudzie; kom. 601-733- 259
Leszek Walkowiak  - Koordynator  Festiwalu  tel. 58 676-14-62; kom. 603 036 436
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacje w zakresie utworów w języku kaszubskim prowadzi Rada Chórów Kaszubskich, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


                                                                                                                                                                            
Wykaz pieśni kaszubskich do wyboru:

1. „Òjcze, w Twòje rãce” – muz. Adam Diesner
2. „ Ojcze…” – muz. Anna Rocławska
3. „Bãdą zdrzec na Tegò” – muz. Anna Rocławska
4. „Mój Òjcze” – muz. Anna Rocławska
5. „Bãdą zdrzec na Tegó, co Gó przebile” -  muz. Kamil Szafran
6. „Òjcze, w Twòje rãce skłôdóm mojego dёch” – muz. Marcin Sroltmann
7. „Mój Ójcze” – muz. Marek Raczyński
8. „Mój Òjcze” - muz. Szymon Godziemba - Trytek
9. „Bãdą zdrzec na Tegò, co Gò przebilё”  – muz. Dawid Jazłocki

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00