Logowanie
Ojciec Święty Franciszek

Jorge Mario Bergoglio SJ

- Adhort. Evangelii Gaudium
- Encyklika Lumen Fidei (pdf)
- Serwis Radia Watykańskiego
- Centro Televisivo Vaticano LIVE
- vatican.va
- TV Trwam @ YouTube

List Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

Więcej o GENDER
na stronach KAI

Dla Księży
- Kurenda
- Dokumenty kancelaryjne (wzory)
- III Synod Gdański
- Zarządzenie Metropolity Gdańskiego w sprawie rekolekcji kapłańskich (pdf)
- Instytut Formacji Kapłanów
- Herby Biskupów
- Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła - instrukcja
Archidiecezja Gdańska
- Dane podstawowe
- Historia
- Patron - św. Wojciech

Urzędy
- Kuria Metropolitalna
- Trybunał Metropolitalny

Parafie
- Dekanaty i parafie
- Parafie wg wezwań
- Parafie wg miejscowości
- Parafie wojskowe

Osoby
- Biskupi
- Dziekani i wicedziekani
- Wizytatorzy nauki religii
- Kapituły
- Familiares J. Ś.
- Rada Kapłańska
- Księża
- Zakony męskie i żeńskie
- Zmiany i nominacje
- Zmarli kapłani

Duszpasterstwo
- Wydział Duszpasterski KMG
- Wydział Katechetyczny KMG
- Apostolstwo Świeckich
- Duszp. Środowiskowe
- Duszp. Młodzieży
- Duszp. Akademickie
- Wspólnoty Duszpasterskie
- Duszp. Rodzin
- Poradnia Rodzinna
- Nauki przedślubne

Uczelnie
- Seminarium Duchowne
- Kolegium Teologiczne
- Instytut Kultury Chrześcijańskiej
- Uniwersytet III Wieku

Dzieła i instytucje
- Caritas
- Centrum Informacyjne AG
- Pro Ecclesia et Populo
- Domy rekolekcyjne
- Biuro Pielgrzymkowe
- Muzeum
- Archiwum
- "Studia Gdańskie"

Miejsca kultu
- Sanktuaria
- Archikatedra w Oliwie
- Koncerty organowe '2013
- Koncerty organowe '2014
- Bazylika Mariacka

Kurenda nr 31/2007


SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO
Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA JUBILEUSZU 50-LECIA
GDAŃSKIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO


Drodzy Siostry i Bracia,

Kościół Gdański świętuje w obecnym roku Jubileusz 50-lecia istnienia Gdańskiego Seminarium Duchownego. Każdy Jubileusz - tak osobisty jak i wspólnotowy „stanowi szczególny rok łaski” i ma wielkie znaczenie zarówno w życiu jednostek jak i w życiu „odnośnych wspólnot” –przypominał Jan Paweł II (por. TMA 15).

„Seminarium to określony czas i miejsce, ale to przede wszystkim wspólnota wychowawcza w drodze. Zakłada ją biskup, aby tym, których Pan powołuje do apostolskiej służby, umożliwić przeżycie doświadczenia formacji, jaką Chrystus dał Dwunastu” (PDV 60). Te słowa Papieża Jana Pawła II są wspaniałą definicją tej ważnej dla Kościoła rzeczywistości, którą określamy mianem „Seminarium Duchownego”.

Opatrznościowe działanie Boga objawia się w historii człowieka poprzez czas, miejsce oraz wspólnotę. Jubileusz to okazja do odczytywania z wdzięcznością tego, co Bóg swoją łaską zechciał „zapisać” w sercach ludzi, którzy w określonej wspólnocie, miejscu i czasie są „w drodze”, realizując właściwe im powołanie. Pragniemy zatem świętować radosny Jubileusz wspólnoty Gdańskiego Seminarium Duchownego, będącego „w drodze” już od pięćdziesięciu lat.

Wspominamy dziś rok 997, od którego upłynęło już 1010 lat, gdy przybył do Gdańska św. Wojciech i tu sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże i udzielał Chrztu. Historyk łączy tę datę z historycznym faktem powstania Miasta Wojciechowego, a także z posianiem w glebę serc ludzi, którzy tu niegdyś mieszkali i dziś mieszkają ziarna ewangelicznej prawdy.

Umiłowani w Panu,

Diecezja Gdańska powstała już w 1925 roku, ale przez ponad trzydzieści lat nie miała własnego seminarium duchownego. W tym czasie przyszli gdańscy kapłani zdobywali formację w różnych seminariach w Polsce i zagranicą, m. in. w Pelplinie, Włocławku, Olsztynie, Wrocławiu, Braniewie, a także w Innsbrucku, Monachium i Tybindze. W okresie powojennym liczba księży pracujących w duszpasterstwie na terenie dawnego Wolnego Miasta Gdańska była dramatycznie niewystarczająca. Dlatego jedną z pierwszych decyzji Księdza Biskupa Edmunda Nowickiego było ustanowienie Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie. Już 26 kwietnia 1957 roku został ogłoszony komunikat o zasadach przyjmowania kandydatów oraz zarządzenie, aby we wszystkich parafiach diecezji modlić się w intencji licznych i świętych powołań kapłańskich. W uroczystość Chrystusa Króla, 27 października 1957 roku, zostało erygowane Biskupie Seminarium Duchowne w Gdańsku Oliwie, w którym formację do kapłaństwa rozpoczęło pierwszych dwudziestu pięciu alumnów.

Pieczę nad wychowaniem przyszłych gdańskich kapłanów Ks. Biskup Nowicki powierzył Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Od 1998 roku zarząd Seminarium przejęli kapłani Archidiecezji Gdańskiej. Jubileusz stanowi okazję do przypomnienia z wdzięcznością, pracujących w Seminarium Księży Misjonarzy, a także biskupów, rektorów, moderatorów, ojców duchownych, profesorów, Sióstr Miłosierdzia oraz wszystkich tych, którzy w codziennym trudzie, z ewangeliczną cierpliwością i miłością, przyczyniali się do właściwego przygotowywania kandydatów do kapłaństwa. Wdzięczną modlitwą obejmujemy także osoby i wspólnoty, które od pierwszych chwil powstania wspierały i wspierają naszą diecezjalną uczelnię opieką duchową oraz materialną.

Drodzy Bracia i Siostry,

Dzisiaj, po pięćdziesięciu latach, wracamy myślą do tych historycznych wydarzeń, aby podziękować Panu Bogu za Jego obfite błogosławieństwo dla Kościoła Gdańskiego, którego owocem były i są nowe powołania kapłańskie. Historia naszego Seminarium zaowocowała, podobnie jak ewangeliczne ziarno „posiane na ziemię żyzną”, (Mt 13,23), wieloma szlachetnymi i gorliwymi kapłanami, którzy podejmowali i podejmują dzieło ewangelizacji, umacniając i rozwijając bogate dziedzictwo wiary w Gdańskim Kościele. Przez 50 lat Gdańskie Seminarium Duchowne przygotowało 488 kapłanów, którzy pracują obecnie nie tylko w Polsce, ale również w wielu zakątkach świata. Jubileusz to zatem czas wdzięczności, ale także szczególny moment łaski, w którym pragniemy otworzyć szeroko nasze serca na działanie Ducha Świętego. Chcemy go świętować nie tylko jako wspomnienie przeszłości, ale jako proroczą zapowiedź przyszłości. W tym szczególnym roku jubileuszowym możemy bowiem z wdzięcznością wspominać przeszłość, całym sercem przeżywać teraźniejszość i ufnie otwierać się na przyszłość (por. NMI 1-3).

W zmieniającym się kontekście społeczno-kulturowym stajemy wobec nowych wyzwań. Papież Benedykt XVI często zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z sekularyzmu, relatywizmu moralnego i przyjmowania takiego stylu życia „jakby Bóg nie istniał”. Dlatego dziś, podobnie jak dwa tysiące lat temu, jak pięćdziesiąt lat temu, potrzebny jest kapłan, aby poprzez słowo i posługę sakramentalną dawać świadectwo o Chrystusie, który, objawiając nam swoją zbawczą miłość, żyje i działa w swoim Kościele. Kapłan jest potrzebny, aby wskazywać ludziom, że pomimo wielorakich problemów, nasze życie ma sens, że jest ono piękne, że ma swoją niezwykłą godność od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Kapłan jest potrzebny, aby głosić, że warto jest żyć w wolności, kształtowanej przez prawdę i miłość zawartą w Bożych przykazaniach. Kapłan jest potrzebny, aby „głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie i pocieszać wszystkich zasmuconych” (por. Iz, 61, 1-2). Kościół, posłuszny poleceniu Chrystusa, zawsze prosi Pana Boga, aby „posłał nowych robotników na żniwo swoje” (por. Łk 10, 2). Jubileusz jest czasem dziękczynienia, ale i czasem prośby o nowe i święte powołania kapłańskie do naszej Diecezjalnej Rodziny. Chrystus zaprasza tegorocznych maturzystów, by z odwagą wiary, wbrew panującym nurtom laickiej wizji świata i człowieka, poszli za Nim ewangeliczną drogą prawdy i życia.

W obchody Roku Jubileuszowego Gdańskiego Seminarium Duchownego wpisana więc będzie nade wszystko modlitwa, ale także liczne spotkania o charakterze naukowym i artystycznym: sympozja, koncerty, wystawy. Pragniemy bowiem, aby ukazały one wieloaspektowość formacji kapłańskiej, w której zawiera się wymiar ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski. Uroczystości Roku Jubileuszowego naszego Seminarium rozpoczną się 26 kwietnia br. o godz. 18:30 uroczystą celebracją Nieszporów i Eucharystii w Archikatedrze Oliwskiej – w pięćdziesiątą rocznicę ukazania się komunikatu o przyjęciu pierwszych kandydatów do Seminarium Duchownego w Gdańsku. Potem nastąpi otwarcie wystawy dotyczącej historii Seminarium. Centralne uroczystości Jubileuszowe odbędą się 22 października br. i będą połączone z inauguracją nowego roku akademickiego.

Zapraszam zatem wszystkich Archidiecezjan – kapłanów, osoby konsekrowane, rodziny, chorych i cierpiących, aby zechcieli włączyć się w ten ważny dla Kościoła Gdańskiego Jubileusz. Szczególną zachętę kieruję do ludzi młodych, aby swoją modlitwą i obecnością uczestniczyli w jubileuszowym dziękczynieniu za dar kapłaństwa oraz wypraszali u miłosiernego Boga nowe i święte powołania do służby Bożej w naszej Archidiecezji.

Niech Maryja – Wychowawczyni Powołań Kapłańskich – oręduje u Swego Syna Jezusa Chrystusa za naszą diecezjalną Alma Mater i wyjedna jej obfite błogosławieństwo na czas Jubileuszu oraz na dalsze lata pracy naukowo-dydaktycznej i formacyjnej dla dobra Kościoła Gdańskiego.<


/-/ + Tadeusz Gocłowski


ARCYBISKUP


METROPOLITA GDAŃSKI
© Archidiecezja Gdanska

Opublikowane: 2007-04-05 (1133 odsłon)

[ Wróć ]