św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Szczepan i sześciu innych
Sławny wenecki artysta Vittore Carpaccio namalował cykl obrazów opisujących życie świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Na tym płótnie widzimy chwilę wyboru Szczepana, wraz z sześcioma innymi osobami, na pierwszych diakonów Kościoła.
Obraz ilustruje scenę z Dziejów Apostolskich, z której dowiadujemy się, że wybrano „Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce. A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę” (Dz 6,5-7).
Chwila ta była niezwykle ważna dla rozwoju Kościoła. Wybrani diakoni byli tzw. hellenistami, to znaczy Żydami mieszkającymi poza Palestyną i mówiącymi po grecku. Helleniści przychylniej odnosili się do pogan niż Żydzi z Palestyny, co bardzo ułatwiało szerzenie się wiary chrześcijańskiej.
Siedmiu pierwszych diakonów widzimy w chwili, gdy klęczą wokół schodów prowadzących do pomieszczenia, w którym przebywali apostołowie. Szczepan, wymieniony w Dziejach Apostolskich jako pierwszy spośród wybranych, znajduje się najwyżej. Jego głowa jest otoczona aureolą. Apostołowie stoją z prawej strony. Święty Piotr wyszedł naprzeciw diakonom i właśnie udziela błogosławieństwa świętemu Szczepanowi.
Gorliwość i pobożność doprowadziły wkrótce Szczepana do męczeńskiej śmierci. Został on ukamienowany w Jerozolimie ok. 36 r. Dzieło świętego diakona kontynuował jednak z równie wielką gorliwością i pobożnością... jego oprawca, Szaweł, który po nawróceniu przyjął imię Paweł.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00